Phát triển bền vững

Phát triển bền vững là nhu cầu tất yếu của thời đại. Vietstandard quyết xây đắp một doanh nghiệp đẳng cấp, đồng hành cùng “đàn chim Việt”.

 

CARMIX đào tạo hàng năm tại VietstandardCARMIX đào tạo hàng năm tại Vietstandard

Tầm Nhìn Và Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vietstandard Việt Nam

Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu,... sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và chiến lược của Vietstandard. Với mong mỏi xây dựng một doanh nghiệp chuyên nghiệp, góp phần nhỏ xây dựng một đất nước giàu mạnh. Chúng tôi chia sẻ mong muốn đó với toàn thể nhân sự trong công ty để cùng chung tay vì mục đích tốt đẹp này.Tầm nhìn Xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp trường tồn. Nơi uy tín nhất cung cấp các sản phẩm-dịch vụ tốt nhất. Tất cả vì một Thế Giới ngày một tốt đẹp hơn. Tập thể CBNV ý thức sâu sắc việc xây dựng tầm nhìn về "một đàn chim Việt".Sứ mệnh Sứ mệnh của toàn thể CBNV là phục vụ [...]

Vietstandard 2018

Văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi của Vietstandard

Văn hóa và các giá trị trong doanh nghiệp có liên quan mật thiết với nhau. Doanh nghiệp cũng như một con người, cũng cần phải học những bài học đầu tiên. Học về văn hóa ứng xử, văn hóa trách nhiệm và văn hóa trọng trách.Nền tảng văn hóa và các giá trị trong doanh nghiệp sẽ định hình doanh nghiệp. Nó quyết định tương lai sự trường tồn của doanh nghiệp. Về khía cạnh kinh doanh, thì văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ quyết định chất lượng sản phẩm-dịch vụ của doanh nghiệp; Về khía cạnh nhân sự, thì văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ định hình các cá nhân và tập thể trong doanh nghiệp; [...]

Tôn vinh phái đẹp

Giá Trị Cốt Lõi Trong Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vietstandard

Giá Trị Cốt Lõi Trong Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Vietstandard Việt Nam Giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp tại Vietstandard Việt Nam được thể hiện ở các khía cạnh sau: Lợi ích WG không phải là một tổ chức phi lợi nhuận. Mục đích của chúng tôi là không ngừng đem lại giá trị cho không chỉ chủ sở hữu của công ty; Bên cạnh ưu tiên này, nó phải đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho các thành viên của công ty, lợi ích cho khách hàng và xã hội thông qua 4 cái lợi là: “Lợi nhuận cho doanh nghiệp (1) Phúc lợi thỏa đáng cho CON NGƯỜI cống hiến cho sự phát triển của xã hội thông qua xây dựng [...]