Giá trị cốt lõi

Vietstandard 2018

Văn hóa và các giá trị trong doanh nghiệp

Văn hóa và các giá trị trong doanh nghiệp có liên quan mật thiết với nhau.Nền tảng văn hóa và các giá trị trong doanh nghiệp sẽ định hình doanh nghiệp và quyết định tương lai sự trường tồn của doanh nghiệp. Về khía cạnh kinh doanh, thì văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ quyết định chất lượng sản phẩm-dịch vụ của doanh nghiệp; Về khía cạnh nhân sự, thì văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ định hình các cá nhân và tập thể trong doanh nghiệp, cũng như quyết định mức độ hài lòng và gắn bó của từng cá nhân với công ty đó. Trên khía cạnh xã hội, văn hóa [...]

Tôn vinh phái đẹp

Giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp tại Vietstandard Việt Nam

Giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp tại Vietstandard Việt Nam được thể hiện ở các khía cạnh sau:1. Lợi ích: WG không phải là một tổ chức phi lợi nhuận. Mục đích của chúng tôi là không ngừng đem lại giá trị cho không chỉ chủ sở hữu của công ty; Bên cạnh ưu tiên này, nó phải đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho các thành viên của công ty, lợi ích cho khách hàng và xã hội thông qua 4 cái lợi là:“Lợi nhuận cho doanh nghiệp (1) Phúc lợi thỏa đáng cho CON NGƯỜI cống hiến cho sự phát triển của xã hội thông qua xây dựng Vietstandard (2) Lợi nhuận cho [...]