Xúc lật Kanghong, model ZL18 cho chế biến nông sản